Stichting Orgelconcerten Hengelo

Jaarverslag 2022

Algemeen beeld: onze concerten in 2022
Het ligt voor de hand om het jaar 2022 het ‘post-corona-jaar’ te noemen. Werden wij in 2021 nog sterk gehinderd door die epidemie, in 2022 herkregen wij onze kansen om vrij een programma van concerten te ontwikkelen. De bezoekers konden weer vrij hun plaatsen in de Kristalkerk en in de Lambertusbasiliek vinden en de prestaties van musici in de twee kerken beleven.
Te doen gebruikelijk was het openingsconcert gewijd aan de muziek van Joh. Seb. Bach. Ons bestuurslid Maarten Wilmink gaf in de Kristalkerk uitleg over zijn keuze, erna vertolkte hij vijf werken, als laatste Bachs Fantasie en fuga in g, BWV 542.
Vervolgens wisten wij een serie van zes concerten in de zomerserie van concerten op de zaterdagmiddagen te organiseren. Die serie werd voorafgegaan door de organist van de Parijse kathedraal Notre Dame, Olivier Latry. En op de Nationale Orgeldag, zaterdag 10 september, voegden wij een vocaal concert toe met de sopraan Johannette Zomer en twee koren. En in het najaar was er het optreden van Sietze de Vries uit Groningen in de Kristalkerk.
Met genoegen kijken wij terug op de grote variatie van concerten in 2022. Wij boden gastvrijheid voor twee buitenlandse gasten, Olivier Latry uit Parijs en Zusana Ferenčiková uit Slowakije; het orgel werd gecombineerd met het aantreden van twee trompettisten en van een saxofonist; voorts kwam het orgel in een royale vocale setting aan bod in september. Het orgel is een instrument voor solo-gebruik, maar evengoed als ware het deel in een groter orkest van samenklank. Wij prijzen ons gelukkig, dat gerenommeerde organisten in ons land op het Lambertusorgel wilden en willen concerteren en dat alle voorzieningen eromheen goed op orde zijn.
De gehele lijst van concerten in 2022 ziet er als volgt uit:
21 mei 2022: Maarten Wilmink uit Borne, Bachconcert, Kristalkerk
21 juni 2022: Olivier Latry, Parijs, avondconcert in de Lambertus
25 juni 2002: Matthias Havinga, Amsterdam
2 juli 2022: Louis ten Vregelaar met de trompettisten Bert Langenkamp en Erwin ter Bogt
9 juli 2022: Gijs van Schoonhoven met de saxofonist Bennie Waanders
16 juli 2022: Maarten Wilmink, Borne
23 juli 2022: Ton van Eck, Haarlem
39 juli 2022: Zuzana Ferjenčiková, Slowakije
10 september 2022, de Nationale Orgeldag: sopraan Johannette Zomer, organist Maarten Wilmink en de koren Voices to Heaven en Cantorij Kristalkerk/Morgenster.
Op 19 november 2022 tenslotte: Sietze de Vries uit Groningen.

Wij hebben in het afgelopen jaar onze doelstellingen
• breng het orgel vaak tot klinken,
• in solistisch gebruik en in diverse muzikale combinaties,
• met muzikanten uit ons land en uit het buitenland,
• en -indien mogelijk- zonder enige financiële drempel,
wederom waargemaakt. Het waren allemaal concerten van hoog professioneel niveau en met een gemakkelijke toegankelijkheid.

Vernieuwd uiterlijk
Ons bestuur zocht naar een samenhangende en kleurrijke vormgeving van het schriftelijke materiaal, waarmee wij bekendheid geven aan het werk van onze stichting en aan de afzonderlijke activiteiten.
In 2022 zijn wij erin geslaagd om met het bureau De Lijn de vormgeving van alle producten te herzien. Het ging om een zorgvuldig samenhangend geheel van vier zaken: een vouwblad van het gehele jaarprogramma, de affiches met alle concerten, de programma’s per concert en ook ons briefpapier. Deze modernisering met veel meer kleur en fleur vergrootte onze bekendheid. Wij hebben bij de verspreiding van onze vouwbladen ook dankbaar gebruik kunnen maken van de inzet van donateurs die veel vouwbladen konden uitzetten bij hun familieleden en bekenden.
Het nieuwe uiterlijk van onze schrifturen hebben wij – met hulp van Sajida Zaimi van Brains & Craft – ook laten doorwerken in een vernieuwde vormgeving en snellere werking van onze website.

Ons bestuur
Ons bestuur prijst zich gelukkig, dat twee bestuursleden een professionele rol spelen en elk jaar een eigen concert geven. Voorts is er, geleidelijk gegroeid, een verdere taakverdeling binnen ons bestuur ontwikkeld, waarin alle activiteiten hun plaats vinden bij een of enkele bestuursleden. Het vrij geringe aantal vergaderingen, vijf stuks in 2022, wordt intensief aangevuld met telefonisch en elektronisch contact. Deze onderlinge afstemming en informatie blijkt optimaal te werken.

Naast het interne verkeer hebben wij ook het externe verkeer verder uitgewerkt. Dat geldt natuurlijk de pers en instanties van de gemeente. Het geldt zeker ook voor de contacten met onze donateurs. Sinds 2022 krijgen zij altijd voor elk concert het programma toegezonden en de band met deze groeiende groep van ondersteuners van ons werk is versterkt. Op deze wijze denken wij een netwerk van relaties van belangstellenden voor orgels en orgelmuziek te kunnen onderhouden.
De samenstelling van het bestuur heeft geen veranderingen ondergaan.

Het beeld van 2023
De situatie van aantallen bezoekers van onze concerten, de stabiliteit van bestuur, een gegroeid aantal donateurs en een solide financiële positie van onze Stichting aan het einde van 2022 maken, dat wij vol vertrouwen het nieuwe jaar, het 30e jaar van bestaan sinds de oprichting in 1993, zijn ingegaan.

Namens de Stichting Orgelconcerten Hengelo,
Hans van Dam