Financiën 2020


Balans per 31 december 2020

 
Activa      Passiva
31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020
 
Vlottende activa  0,00   0,00      Eigen vermogen 12.444,72 14.180,08
Voorzieningen   0,00   0,00      Voorzieningen:
Liquide middelen 33.974,99 35.710,35 Orgel Lambertus 21.011,44  21.011.44
Orgelreis 2020 518,83 518,83
________ ________ ________ ________
33.974,99 35.710,35 33.974,99 35.710,35

Staat van Baten en Lasten 2020

Baten Lasten
Donateurs 2.505,00 Kosten concerten 856,48
Collecten 339,21 Algemene kosten 252,37
 ________  ________
2.844,21 1.108,85
 Exploitatie-overschot 2020 1.735,36
 ________  ________
2.844,21 2.844,21

Toelichting op het financieel overzicht 2020

Door de komst van het Corona-virus (vanaf maart/ april in Nederland), zijn alle geplande orgelconcerten in 2020 hierdoor komen te vervallen. Wel kon het bestuur nog twee orgelconcerten organiseren op 10 en 31 oktober 2020. In de Kristalkerk was er plaats voor ten hoogste 30 donateurs en beide orgelconcerten werden (online) uitgezonden. Stadsbeiaardier Roel Smit kwam ons van 4 juli tot en met 8 augustus te hulp, door op zes zaterdagmiddagen op het Carillon onder andere composities van Bach te spelen.

Het financiële overzicht van 2020 wijkt door het Corona-virus dan ook af van hetgeen wij tot 2020 gewend waren.

In juli 2018 ontving de stichting een legaat van totaal € 26.355,19 met bestemming ‘onderhoud orgel Lambertusbasiliek’.
In 2018 werden hieruit herstelwerkzaamheden aan het orgel uitgevoerd en in 2019 vond een generale stemming van het kerkorgel plaats.
Omdat in september 2020 de al geplande orgelreis naar Zuid-Limburg vanwege het Corona-virus kwam te vervallen, is het bestemmingsbedrag orgelreis doorgeschoven naar 2021.
Het eigen vermogen van de stichting is in 2020 met € 1.735,36 toegenomen vooral ten gevolge van de giften van de donateurs.
De collecten van de twee gehouden concerten van oktober – met maximaal 30 donateurs – brachten maar liefst € 339,21 op.
De uitgaven voor de twee orgelbespelingen in oktober en de zes ‘Lambertusbeiaardconcerten’ vormen de post ‘kosten concerten’.
Onder de post ‘algemene kosten’ vallen reiskosten bestuur, pr- en drukwerk en bank- en bestuurskosten.

 

Begroting Werkelijk
Inkomsten
Donateurs € 2.000,00 € 2.505,00
Collecten € 5.850,00 €    339,21
 _________  _________
€ 7.850,00  € 2.844,21
    .
Uitgaven
Concerten € 6.000,00 €    856,48
PR / drukwerk €    450,00 €      33,89
Bankkosten €    130,00 €    128,98
Bestuurskosten €    450,00 €      89,50
_________ _________
€ 7.030,00 € 1.108,85
   .
Totaal (=inkomsten-uitgaven) €    820,00 € 1.735,36