Financiën 2019


Balans per 31 december 2019

 
Activa      Passiva
31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019
 
Vlottende activa  0,00   0,00      Eigen vermogen 13.481,58 12.444.72
Voorzieningen   0,00   0,00      Voorzieningen:
Liquide middelen 34.485,89 33.974,99 Orgel Lambertus  21.004,31  21.011.44
Orgelreis 2020 0,00 518,83
________ ________ ________ ________
34.485,89 33.974,99 34.485,89 33.974,99

Staat van Baten en Lasten 2019

Baten Lasten
Donateurs 2.755,00 Kosten concerten 6.520,72
Collecten 4.957,69 Algemene kosten 2.228,83
 ________  ________
7.712,69 8.749,55
Exploitatie-tekort 2019  1.036,86
 ________  ________
8.749,55 8.749,55

Toelichting op het financieel overzicht 2019

In juli 2018 ontving de stichting uit een erfenis een voorlopig bedrag van € 23.497,00  dat bestemd is voor het onderhoud van het orgel in de Lambertusbasiliek.

September 2019 werd het restant van dit legaat ontvangen, te weten € 2.858,19. Nadat in 2018 enige herstelwerkzaamheden aan het orgel plaatsvonden, werd in augustus 2019 een generale stemming van het kerkorgel uitgevoerd.

In 2019 ondersteunden maar liefst 104 donateurs de Stichting Orgelconcerten Hengelo (Ov). Deze 104 donateurs brachten € 2.755 bijeen. Dit is € 835,95 meer dan in 2018.

Bij tien concerten werd in 2019 gecollecteerd met als eindresultaat € 4.957,69. De uitschieter was de collecteopbrengst van € 871,91 met de Roden Girl Choristers.

De post ‘Concerten’ betreft de vergoeding voor de organisten, dirigenten en musici, reis- en verblijfkosten, kopieerkosten, koffie en bloemen.

Onder de post ‘Algemene kosten’ valt het huren van het beeldscherm, de promotie CD, pr/drukwerk (programma-omslagen voor 3 jaren), reiskosten bestuur, bank- en bestuurskosten.

Begroting Werkelijk
Inkomsten
Donateurs € 2.000,00 € 2.755,00
Collecten € 5.850,00 € 4.957,69
 –
Uitgaven
Concerten € 6.000,00 € 6.520,72
Algemene kosten:
PR / drukwerk €    450,00 € 1.102,10
Bankkosten €    130,00 €     111,00
Bestuurskosten €    450,00 €    185,52
Project “Orgelpiepen” €    350,00 €    200,00
Promotie CD €    400,00 €    530,21
Aanschaf beeldscherm €        0,00 €    100,00
________ ________
Totaal € 1.480,00 € 2.228,83