Financiën 2018


Balans per 31 december 2018

 
Activa      Passiva
31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018
 
Vlottende activa  0,00   0,00      Eigen vermogen 12.220,08 13.481,58
Voorzieningen   0,00   0,00      Voorziening
Liquide middelen  13.110,55 34.485,89      Bestemmingfonds
     Orgel Lambertus 890,47 21.004,31
________ ________ ________ ________
13.110,55 34.485,89 13.110,55 34.485,89

Staat van Baten en Lasten 2018

Baten Lasten
Donateurs 1.919,05 Kosten concerten 5.326,58
Collecten 5.456,64 Algemene kosten 787,61
 ________  ________
7.375,69 6.114,19
Exploitatie-overschot 2018 1.261,50
 ________  ________
7.375,69 7.375,69

Toelichting op het financieel overzicht 2018

In juli 2018 ontving de stichting uit een erfenis € 23.497,00 bestemd voor het onderhoud van het orgel in de Lambertusbasiliek. In augustus 2018 hebben enige herstelwerkzaamheden aan het orgel plaats gevonden.

De Stichting Orgelconcerten Hengelo (Ov) had in 2018 78 donateurs. Zij brachten € 1.919,05 bijeen. Dit is een vermindering van € 313,24 ten opzichte van het vorig jaar.

Bij acht concerten werd gecollecteerd met als eindresultaat € 5.456,64. De uitschieter was de opbrengst op 14 juli 2018 (Kampen Boys Choir) het bedrag van € 1.311,17.

De post ‘Concerten’ betreffen de vergoeding voor de organisten, dirigenten en musici, de reis- en verblijfkosten en de bloemen.

Onder de post ‘Algemene kosten’ vallen het huren van het beeldscherm en twee camera’s, pr/drukwerk, reiskosten bestuur, bank- en bestuurskosten.

Begroting Werkelijk
Inkomsten
Donateurs € 1.850,00 € 1.919,05
Collecten € 5.750,00 € 5.456,64
 –
Uitgaven
Concerten € 6.000,00 € 5.326,58
Beeldscherm €    220,00 €    300,00
PR / drukwerk €    250,00 €    266,66
Bankkosten €    150,00 €    110,25
Bestuurskosten €    150,00 €    110,70