Financiën 2017


Balans per 31 december 2017

 
Activa      Passiva
31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017
 
Vlottende activa  0,00   0,00      Eigen vermogen 9.336,44 12.220,08
Voorzieningen   0,00   0,00      Voorziening
Liquide middelen  10.226,91 13.110,55      Bestemmingfonds
     Orgel Lambertus 890,47  890,47
________ ________ ________ ________
10.226,91 13.110,55 10.226,91 13.110,55

 

Staat van Baten en Lasten 2017

Baten Lasten
Donateurs 2.232,29 Kosten concerten 5.868,00
Collecten 6.658,15 Algemene kosten 2.138,80
Sponsoring 2.000,00
 ________  ________
10.890,44 8.006,80
Exploitatie-overschot 2017 2.883,64
 ________  ________
10.890,44 10.890,44

 

Toelichting op het financieel overzicht 2017

De Stichting Orgelconcerten Hengelo (Ov) kent 87 donateurs. Zij brachten in 2017 €2.232,29 bijeen. Dit is meer dan 50% ten opzicht van vorig jaar.

Bij negen concerten werd gecollecteerd met als eindresultaat €6.658,15. De absolute uitschieter was de opbrengst op 1 juli 2017 (orgel + zeven leden Kon. Concertgebouw Orkest) met het bedrag van €3.013,67.

In 2017 ontvingen wij van de gemeente Hengelo een subsidie van €1.300 ten behoeven van het bijzondere concert op 1 juli 2017 (zie hierboven).

Van de Fuldauerstichting werd een bedrag van €700 ontvangen voor het uitvoeren van een speciaal herdenkingsconcert ter ere van de grote Nederlandse organisten/componisten Hendrik Andriessen en Albert de Klerk.

De post ‘Concerten’ betreffen de vergoeding voor de organisten, dirigenten en musici, de reis- en verblijfkosten en de bloemen.

Onder de post ‘Algemene kosten’ vallen het huren van het beeldscherm, de uitgereikte orgel-dvd aan de donateurs, het huren van percussions, vergoeding aan de kerken, pr/drukwerk, bank- en bestuurskosten.

 

Begroting Werkelijk
Inkomsten
Donateurs € 1.800,00 € 2.232,29
Collecten € 5.200,00 € 6.658,15
Sponsorbijdragen €        0,00 € 2.000,00
 –
Uitgaven
Concerten € 6.200,00 € 5.868,00
Vergoeding kerken €    350,00 €    256,00
Beeldscherm €    280,00 €    210,00
PR / drukwerk €    250,00 €    200,25
Bankkosten €    300,00 €    226,73
Huur percussions €        0,00 €    266,20
Orgel-dvd €    400,00 €    360,00
Bestuurskosten €    350,00 €    502,48
Garantstelling concert 4/11 €    300,00 €    117,14