Financiën 2016


Balans per 31 december 2016

 
Activa      Passiva
31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016
 
Vlottende activa  0,00   0,00      Eigen vermogen 7.526,54 9.336,44
Voorzieningen   0,00   0,00      Voorziening
Liquide middelen  10.203,21  10.226,91      Bestemmingfonds
     Orgel Lambertus  2.676,67  890,47
________ ________ ________ ________
10.203,21 10.226,91 10.203,21 10.226,91

 

Staat van Baten en Lasten 2016

Baten Lasten
Donateurs 1.472,31 Kosten concerten 10.100,47
Collecten 9.073,91 Algemene kosten 3.700,85
Sponsoring 6.750,00 Jubileum Bachreis 1.385,00
 ________  ________
17.296,22 15.186,32
Exploitatie-overschot 2016 2.109,90
 ________  ________
17.296,22 17.296,22

 

 

Toelichting op het financieel overzicht 2016

Zoals in het jaarverslag 2016 uitgebreid is vermeld, heeft de Stichting Orgelconcerten Hengelo in 2016 haar 25ᵉ jaar van haar bestaan gevierd met een uitgebreider en groter programma van concerten en activiteiten dan gebruikelijk. Gevolg hiervan is dat de Staat van Baten en Lasten 2016 nogal afwijkt van de Staat van Baten en Lasten van vorige jaren.

 

Begroting Werkelijk
Inkomsten
Deurcollecten concerten  €     2.000,00  €    9.073,91
Sponsorbijdragen  €            0,00  €    6.750,00
Donateurs  €     1.200,00  €    1.472,31
Uitgaven
Concerten  €     7.500,00  €  10.100,47
Vergoeding kerken  €     1.000,00  €    1.000,00
Stembeurt Lambertusorgel  €            0,00  €    1.786,20
Diverse kosten (oa. drukwerk)  €        500,00  €    2.218,35
Jubileum Bachreis  €            0,00  €    1.385,00
Receptie slotconcert  €            0,00  €       382,50
Orgel-dvd  €            0,00  €       200,00
Reünie  €            0,00  €       200,00

 

 

Toelichting inkomsten

Begin november 2015 liepen er aanvragen bij de fondsen: Rabofonds, Prins Bernard Fonds, Fuldauerfonds en de gemeente Hengelo. Die hebben het prachtige bedrag van €6.750 opgeleverd. Ook de opbrengsten van de vrije collectes waren aanzienlijk ruimer dan verwacht.

 

Toelichting uitgaven

De kosten voor de concerten bestonden uit: gages, reis- en verblijfskosten, bloemen en het HEOS-scherm. Voor de extra stembeurt van het enorme orgel in de Lambertusbasiliek is in het verleden een voorziening getroffen. De overige posten vormden mede de -bescheiden- invulling van het jubileumjaar. Onder diverse kosten worden hier met name bedoeld de uitgaven voor drukwerk, administratie, bank en bestuurskosten.